การประชุมออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แผ่นดิน : U2T) ระยะที่ 1

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH