แจ้งข่าวการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยหากบุคลากรหรือนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยในการรับบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2564 สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 28 ชั้น 1

ส่วนการทำวิจัยของนักศึกษาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน คณะจะเปิดให้ใช้งานห้องปฏิบัติการตึก 28 แทนในวันราชการไปพลางก่อน เพื่อสนับสนุนการทำการเรียนในรายวิชาโครงการวิจัยของนักศึกษา

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH