โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทำบัญชีคุมพัสดุคงเหลือ”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง 28202 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

 
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH