การประชุมออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แผ่นดิน : U2T) ระยะที่ 1

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โครงการแลกเปลี่ยนเรี

Read more

แจ้งข่าวการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยหากบุคลากรหรือนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยในการรับบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2564 สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 28 ชั้น 1

ส่วนการทำวิจัยของนัก

Read more