ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Professor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+66818724320

ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:
โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
อาหารและการให้อาหารสัตว์

การผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว

E-mail: chaiyapruek.h@gmail.com
Website: .sci.lru.ac.th/th/staff/chaiyapruek_hon

ผลงานวิชาการ

Publication

1.Effect of using cassava pulp fermented yeast on biochemical blood profile and reproductive system of laying hens.
S Boonkong, C Hongladdaporn, S Kullawong, S Kruttaga, P Noimay
Journal of Agricultural Research and Extension 35 (2 Suppl. 2), 560-568 [pdf]

Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 924, pp. 325-336, May 2019

 

2.Effect of replacement of ground corn by cassava meal in Barbary duck
C Hongladdaporn, S Kulawong, S Muangsri
Kaen Kaset 
 
3.Influence of protein levels on growth performance of Duroc and crossbred pigs
S Terapuntuwat, C Hongladdaporn, U Anggratok
Kaen Kaset
 

4.Evaluation of basal metabolic rate using 10-kilogram pigs
C Hongladdaporn, S Terapuntuwat
Kaen Kaset
 

5.Influence of methionine to lysine ratios on growth performance in 10 kilogram pigs
S Terapuntuwat, C Hongladdaporn, S Glerkratok, P Rodvinit, M Burtprom
Kaen Kaset
 

6.Dietary supplementation with organic acids on growth performance of weanling pigs
S Terapuntuwat, C Hongladdaporn, S Glerkratok
Kaen Kaset
 
7.Study of growth performance of 10-40 kilogram pigs fed protein source from fish meal and full fat soybean
S Terapuntuwat, C Hongladdaporn, S Glerkratoke, S Seesantor, …
Kaen Kaset
 

8.Influence of protein levels on growth performance of 5-10 kilogram pigs
S Terapuntuwat, C Hongladdaporn, K Warasin
Kaen Kaset

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th