บุคลากร

Chaiyapruek Hongladdaporn

ประธานประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:chaiyapruek.hon@lru.ac.th

Website: http://ani.sci.lru.ac.th/th/chaiyapruek_hon/

Suthasinee Kruttaga

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:สาขา

E-mail: suthasinee.kru@lru.ac.th

Website: http://ani.sci.lru.ac.th/th/suthasinee_kru/

Sawang Kullawong

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: sawang.kul@lru.ac.th

Website: ani.sci.lru.ac.th/th/​sawang_kul/

 

Sarutiwong Boonkong

อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:sarutiwong.boo@lru.ac.th

Website:ani.sci.lru.ac.th/th/sarutiwong_boo/