บุคลากร

Chaiyapruek Hongladdaporn

ประธานประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

วุฒิการศึกษา: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
อาหารและการให้อาหารสัตว์

การผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว

E-mail:chaiyapruek.hon@lru.ac.th

Website: http://ani.sci.lru.ac.th/th/chaiyapruek_hon/

Suthasinee Kruttaga

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี ครุฑธกะ

วุฒิการศึกษา:วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด: การผลิตสัตว์,อาหารสัตว์

E-mail: suthasinee.kru@lru.ac.th

Website: http://ani.sci.lru.ac.th/th/suthasinee_kru/

Sawang Kullawong

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กุลวงษ์

วุฒิการศึกษา: วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

E-mail:sawang.kul@lru.ac.th

Website: ani.sci.lru.ac.th/th/​sawang_kul/

 

Sarutiwong Boonkong

อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง

วุฒิการศึกษา: วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด: สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์

E-mail:sarutiwong.boo@lru.ac.th

Website:ani.sci.lru.ac.th/th/sarutiwong_boo/

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH