ขอขอบพระคุณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมนักวิจัยสัตวศาสตร์ราชภัฏเลยทุกท่าน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข่าวรับรางวัล

ขอขอบพระคุณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมนักวิจัยสัตวศาสตร์ราชภัฏเลยทุกท่าน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบ ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบ ผศ.จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี

การประชุมออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แผ่นดิน : U2T) ระยะที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แผ่นดิน : U2T) ระยะที่ 1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ